Tester linii dozorowych

TLD-6000Przeznaczenie

Tester linii dozorowej TLD-6000 jest urządzeniem serwisowym przeznaczonym do diagnostyki oraz konfiguracji elementów liniowych systemu POLON 4000/6000. Zestaw składa się z urządzenia TLD-6000 oraz oprogramowania komputerowego POLON.tester 6000. Jest przeznaczony do uruchamiania, sprawdzania poprawności działania, diagnozowania uszkodzeń oraz wykonywania pomiarów charakterystycznych parametrów adresowalnych linii dozorowych (łącznie z zainstalowanymi elementami liniowymi) systemu POLON 4000/6000, bez konieczności podłączania centrali. Tester może być pomocny dla serwisu w rozwiązywaniu problemów związanych z usuwaniem uszkodzeń oraz dla instalatorów podczas uruchamiania nowych instalacji.

Podstawowe funkcje:

Tester TLD-6000 realizuje następujące funkcje:

• pomiar prądu pobieranego przez linię dozorową,
• pomiar napięć w charakterystycznych punktach linii dozorowej,
• pomiar rezystancji żył przewodu linii dozorowej,
• pomiar sumy rezystancji wnoszonej przez elementy liniowe,
• wykrywanie doziemienia +L oraz –L linii dozorowej,
• programowe przełączanie/zamiana początku z końcem linii dozorowej (+L z +P),
• programowe wprowadzanie regulowanego obciążenia na końcu linii dozorowej w zakresie 0...100 mA,
• pomiar parametrów czasowych i napięciowych w linii dozorowej,
• jednorazowe lub wielokrotne wysyłanie dowolnego rozkazu do elementu liniowego i analiza odpowiedzi,
• próbkowanie wybranego fragmentu transmisji w linii dozorowej zapis próbek do pamięci, przesłanie danych do komputera,
• monitorowanie transmisji w linii dozorowej i wyświetlanie danych z możliwością fi ltrowania adresów elementów liniowych,
• konfi gurowanie elementów liniowych, odczytanie i sprawdzenie topologii linii dozorowej,
• testowanie działania elementów liniowych,

Budowa: 

Urządzenie wyposażone jest w złącze typu micro USB pozwalające na zasilanie z portu USB komputera, ładowarki telefonu komórkowego lub akumulatora typu „Power Bank”. Poprzez intuicyjny interfejs oprogramowania POLON.tester 6000 można połączyć się z dowolnym elementem liniowym (czujka, ROP, urządzenie wejścia/wyjścia,…) skonfi gurować go, sprawdzić jego stan, odczytać parametry charakterystyczne, itp. Aplikacja pozwala na skonfi gurowanie linii, zapisanie konfi guracji profi lu oraz import konfi guracji z oprogramowania centrali jak również umożliwia wykonanie wydruków z raportów testowych oraz konfi guracji systemu. Zestaw TLD-6000 wyposażony jest w zasilacz sieciowy oraz przewód USB do połączenia z komputerem (oprogramowanie do pobrania ze strony).

Nazwa pliku Opis  
IK-E353-001 TLD-6000_0.pdfInstrukcja Instalowania i Konserwacji

1.77 MB
polonTester_TLD6000_setup_1.2.00.00.zipOprogramowanie

25.02 MB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania